Patents

IMAGE ANNOTATION

Yokesh KUMAR, Kuang-Huei LEE, Houdong HU, Li HUANG, Arun SACHETI, Meenaz MERCHANT, Linjun YANG, Tianjun XIAO, Saurajit MUKHERJEE. US Patent 20190294705